dissabte, 13 de setembre del 2008

Les nostres finalitats

La nostre finalitat general és treballar en tasques de cooperació per al desenvolupament i la solidaritat internacional. Aquesta finalitat es concreta en:

1.Proporcionar assistència i ajuda tècnica i científica a projectes, tant en les etapes d’elaboració com en les d’implementació, de desenvolupament humà, a qualsevol lloc del món, relacionats amb la professió de biòleg en tots els seus àmbits: medi ambient, alimentació, docència, formació, divulgació i sanitat.

2.Mitigar i corregir les deficiències i les irregularitats ambientals, sanitàries, alimentàries, educatives i formatives en poblacions en vies de desenvolupament mitjançant el disseny i la implementació de projectes de desenvolupament humà a qualsevol lloc del món.

3.Detectar i denunciar, davant d’organismes competents, les deficiències i les irregularitats en aspectes tècnics i científics relacionades amb les competències professionals del biòleg que es produeixin en poblacions en vies de desenvolupament.

4.Col·laborar i cooperar de forma interdisciplinar amb associacions, empreses, organitzacions no governamentals, organitzacions i organismes estatals o internacionals per donar el suport tècnic i científic necessari, relacionat amb les competències professionals del biòleg, en projectes de desenvolupament.

5.Difusió dels objectius de l’entitat a altres llocs del món i creació d’associacions germanes amb les mateixes finalitats, sobretot en els països receptors d’ajuda humanitària.

6.Formació de tècnics i científics especialistes en biologia, formació de la població local, de tècnics i professionals d’organitzacions no governamentals, de voluntaris d’organitzacions no governamentals, de professionals i tècnics d’organismes estatals que ho necessitin o ho demanin. Sobretot en països receptors d’ajuda humanitària.

7.Divulgar problemàtiques relacionades amb la biologia tant a les zones d’actuació com a Catalunya.

8.Generar informació en l’àmbit de la gestió dels recursos naturals relacionats amb la pobresa.

9.Totes aquelles finalitats no descrites anteriorment i que l’actuació professional dels biòlegs pugui conduir a ajudar a les poblacions humanes a un desenvolupament humà i sostenible.